GİZLİLİK POLİTİKASI (“POLİTİKA”) VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

www.priorinintense.com alan adlı internet Sitesi (“Site”) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:53 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“Şirket” veya “Bayer”) tarafından işletilmektedir. Bayer, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.


İşbu Gizlilik Politikamızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, Site’yi kullanımınızdan dolayı elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.


Bayer, veri sorumlusu olarak, Kişisel Veriler’in işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.


Bayer tarafından Kişisel Verileriniz’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilen her türlü işlem “işleme” olarak nitelendirilmektedir.


Bayer, Kişisel Verileriniz’in, Site tarafından kullanımının güvenliğinin sizin için arz ettiği önemin farkındadır.Bu nedenle, Kişisel Verileriniz’in korunması konusunu ciddiye almaktayız.


İşbu Politika’da Kanun’un 10.maddesindeki aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak, Site’yi kullanımınızdan dolayı topladığımız Kişisel Verileriniz’in işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Politika’ya ana sayfamızdan erişebilirsiniz.


Site ziyaretçi/kullanıcıları olarak size ait Kişisel Veriler, Kanun uyarınca, Bayer’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına işleme faaliyeti gerçekleştiren Portal Grup (“Ajans”) tarafından “veri işleyen” sıfatıyla tutulmaktadır.

Kanun’un 7. maddesine uygun olarak; Kişisel Verileriniz’i Site’ye sunmanızdan sonra, işlenmelerine yönelik rızanızı geri çekmediğiniz müddetçe, ilgili veriler talep ettiğiniz hizmeti sunduğumuz ya da ilgili mevzuat hükümleri gerektirdiği sürece Ajans tarafından saklanmaya devam edilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarına uygun olarak, Site içeriğini geliştirmek, Site’yi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) bilgi sunmak amaçlarıyla işlenebilecektir. Ayrıca, Site’ye sunduğunuz Kişisel Verileriniz, Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.


Opsiyonel çerezlerin kullanımını kabul etmeniz durumunda, Site’ye sunduğunuz Kişisel Verileriniz’i kendi tanıtım, pazarlama ve araştırma amaçlarımız için kullanabiliriz.


Belirtmek isteriz ki, Site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden faydalanabiliriz.


2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


Toplanan Kişisel Verileriniz, Politika’da belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmayacak, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da Site yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Bu Site’nin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sunduğunuz Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Veriler’i bu Politka’ya uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler yetkili kurum ve kuruluşlara açıklanabilecektir.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla Kişisel Verileriniz, Politika’nın 1. maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarından, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği ölçüde meşru menfaatlerimiz ile meşru menfaatlerimiz kapsamında değerlendirilemeyecek opsiyonel çerez kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi gibi durumların varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Bu bağlamda, Kişisel Verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır.


4. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kanun’un 11. maddesi uyarınca Politika kapsamında yer alan Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,


  • Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Bayer’e iletebilecektir. Bayer, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


5. Güvenlik Ve Gizlilik


Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan Kişisel Verileriniz’in güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verileriniz’in Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Bayer, Kişisel Veriler’i korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.


6. Çerezler (Cookies) ve İnternet Etiketleri


Bu Site’deki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler Ajans tarafından toplanabilirve işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler Site içeriğinin zenginleştirilmesi, Sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu başlık alında belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu Site’de zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu Site’ye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu Site’nin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, Site’nin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.


Site’de “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler tarayıcı aracılığıyla sabit diskinize depolanan küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınız, sitemizi yeniden ziyaret ettiğinizde (çerezin kullanım süresine bağlı olarak) depolanan bilgileri (örneğin tercih ettiğiniz lisan veya internet sitesi ayarları) bize yeniden aktaracaktır.


Temel olarak iki çeşit Çerez kullanmaktayız: (1) yokluğu halinde internet sitemizin işlevselliğini düşürebilecek nitelikte olan teknik amaçlar için gereken Çerezler ve (2) opsiyonel çerezler:Opsiyonel Çerezler


Opsiyonel Çerezleri önceden onayınızı almadan kullanmayacağız. İnternet sitemize ilk ziyaretinizde Opsiyonel Çerezler’in kullanıma ilişkin onayınızı isteyen bir uyarı mesajı çıkacaktır. Onayınız alındığı takdirde bilgisayarınıza Çerez yerleştirilecektir ve Çerezin kullanım süresi boyunca söz konusu uyarı mesajı bir daha çıkmayacaktır. Söz konusu sürenin bitiminde veya Çerezi aktif olarak silmeniz durumunda, internet sitemizi bir dahaki ziyaretinizde uyarı mesajı bir daha çıkacaktır ve onayınız için yeniden soru sorulacaktır.


Yukarıdaki tabloda yer alan seçenekleri kullanarak Opsiyonel Çerezlerin kullanımına ilişkin verdiğiniz onayı her zaman geri alabilirsiniz. Her halde, herhangi bir Çerez (teknik amaçlar için kullanılan Çerezler dahil olmak üzere) kullanmadan internet sitemizi kullanabilirsiniz. Tarayıcınızda herhangi bir zaman Çerez kullanımını kısıtlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda internet sitemizin işlevselliğini ve kullanım rahatlığında bazı olumsuz etkileri olacaktır.


İnternet Sitesi Analizi


İnternet sitemiz 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik olan Google Inc.’in (“Google“) internet analizi hizmetleri sunan Google Analytics’i kullanmaktadır.


Önceden verdiğiniz onay doğrultusunda veya yukarıdaki kurallar doğrultusunda, Google bizim adımıza internet sitemizi kullanımlarınızı analiz edecektir. Bu amaçla, yukarıda detaylı olarak tanımlanan, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Çerezleri kullanıyoruz. İnternet sitesini kullanırken Google tarafından toplanan bilgiler (örneğin başvuran URL‘ler, internet sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinize ilişkin bilgi, tarayıcınızın tipi, dil seçenekleriniz, işletim sisteminiz, ekranınızın çözünürlüğü) ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada depolanır ve analiz edilir. İlgili sonuçlar anonim şekilde bize sunulabilecektir. Bu süreçte, kullanım bilgileriniz tam IP adresinizle ilişkilendirilmeyebilecektir. Google tarafından sunulan IP anonimleştirme fonksiyonu etkinleştirilmiştir. Bu fonksiyon ile IP adresinizin son 8 hanesi (IPv4 tipi) veya son 80 bit’lerini (IPv6 tipi) silinebilecektir. Ayrıca, Google, ABD’de verilerin işlenmesi için yeterli korumanın sağlandığını belirten AB-ABD Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) kapsamında tasdiklenmiştir.


İnternet sitesi analizine ilişkin verdiğiniz onayı, Google tarafından sunulan Browser Plugin (Tarayıcı Eklenti) programını yükleyerek ve yerleştirerek veya Çerezden vazgeçme (opt-out) ayarının bulunduğu yukarıdaki tabloda onaylarınızı yöneterek her zaman geri alabilirsiniz. Her iki hal de, eklentiyi yerleştirdiğiniz tarayıcıdan internet sitesine girmeniz ve Çerezden vazgeçmeyi (opt-out) iptal etmemeniz şartıyla internet sitesi kullanımınıza ilişkin analizi engelleyecektir.


Google Analytics’e ilişkin ek bilgi edinmek için Google Analytics Hizmet Koşulları, Google Analytics güvenlik ve mahremiyet ilkeleri ve Google Gizlilik Politikası sayfalarına bakınız.


İnternet Tabanlı Reklamcılık:


Şirketimiz çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği ilgili mevzuata uyumlu Kişisel Veriler’i, internet tabanlı platformlara entegre etmektedir. Şirketimiz bu verileri, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli veri analitiği çalışmalarının iş birimleri tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi ve/veya iş birliği yapılan şirketler/markalar için analiz edilerek kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması için kullanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef kitle odaklı reklam yapabilmek ve/veya reklam verenlerin dijital reklam projelerine hedef kitle sağlayabilmek için veri yönetim platformu ve benzeri dijital reklam platformlarından ve teknolojilerinden de faydalanmaktadır. Bu platformların yönetimi için belli sözleşmeler çerçevesinde farklı firmalarla iş birliği yapılabilir ve operasyonel süreçlerde çeşitli firmalardan destek alınılabilir.


Şirketimiz, çerezler, dijital cihazların tanımlayıcı bilgileri ve SDK gibi yöntemler yoluyla elde edilen çevrimiçi müşteri bilgilerini ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği müşteri bilgilerini kullanarak, müşterilerini, dijital reklam platformları veya teknolojileri üzerinde çeşitli kategori ve gruplara ayırabilir. Bu veriler, çeşitli algoritmalar kullanılarak ve uluslararası kabul gören şifreleme metotları ile dijital reklam platformlarına entegre edilmekte ve güvenli bir şekilde tutulmaktadır.


İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, Veri Yönetim Platform’u (Data Management Platform, “DMP”) uygulamasını kullanmaktayız. Şirketimiz, DMP’ye çerez kullanımı, cross-device/cross-contact teknolojileri aracılığıyla (örneğin; statik ID’ler) veya müşteri tarafından DMP’ye sağlanan diğer eşsiz betimleyicileri (örneğin; cihaz ID’si) kullanarak anonim bir profil oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir. Bu çerez hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili platformun gizlilik politikası sayfasını ziyaret ediniz. Çerez kullanımına rıza göstermiyorsanız lütfen data paylaşımından çıkmak için ilgili platformun sayfasını ziyaret ediniz.”


7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler


Bu Politika, yalnızca bu Site için geçerlidir; Bayer’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.


8. Çocukların Erişimi Hakkında


Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.


Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.


9. İrtibat


Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, aşağıdaki kişilerden biriyle temasa geçebilirsiniz.
Law, Patents, Compliance & Data Privacy Head, Bayer Türk:
Bengü Halavut Yıldırım: Phone: +90 216 528 3820, E-mail: bengu.halavut@bayer.com

Head of Data Privacy, Bayer AG:
Eva Gardyan-Eisenlohr: Phone: +49 30 468 16924, E-mail: Corporate Privacy Officer


10. Politika ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler


İşbu Politika ve Aydınlatma Metni, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.